5:45    source   reblog

10:29    source   reblog

6:50    source   reblog

1:11    source   reblog

2:26    source   reblog

1:52    source   reblog

7:39    source   reblog

architectureofdoom:

Shinjuku house, Tokyo, Arata Isozaki, 1957

12:09    source   reblog

9:31    source   reblog

2:37    source   reblog